آموزش ثبت نام و ثبت سفارش در فروشگاه آنلاین لاکی

آموزش ثبت نام در سایت

مرحله اول :

مرحله دوم :

مرحله سوم : 

مرحله چهارم  : 

آموزش ثبت سفارش در سایت 

مرحله اول : 

مرحله دوم   : 

مرحله سوم  : 

مرحله چهارم  : 

مرحله پنجم  :

مرحله ششم  :

مرحله هفتم   :

مرحله هشتم  :