سالن زیبایی استلا واقع شده در کرج 

ناخن کار : خانم المیرا هنرخواه