• استون صدرصد ویوا کوچیک

  10.000 تومان

  استون صدرصد ویوا کوچیک

  10.000 تومان

  1 در انبار

  Quick View
 • پد لاک پاک کن میوه ای vercan با عطر پرتقال

  5.000 تومان

  پد لاک پاک کن میوه ای vercan با عطر پرتقال

  5.000 تومان

  پدمیوه ای ورکان فاقد استون و اتیل استات که بعد از مصرف سفیدک و خشکی و حسساسیت ایجاد نمیکند

  بافرمول خاص سریع و راحت لاک راپاک میکند . بارایحه طبیعی بدون هیچ ضرری برای ناخن که باغث تقویت ناخن میشود

  5 در انبار

  Quick View
 • پد لاک پاک کن میوه ای vercan باعطر سیب

  5.000 تومان

  پد لاک پاک کن میوه ای vercan باعطر سیب

  5.000 تومان

  پدمیوه ای ورکان فاقد استون و اتیل استات میباشد بعد از استفاده سفیدک و خشکی و حساسیت ایجاد نمیکند

  با فرمول خاص سریع و راحت پاک میکند, با رایحه طبیعی بدون هیچ ضرری برای ناخن که باعث تقویت ناخن مشود

  5 در انبار

  Quick View
 • پد لاک پاک کن میوه ای vercan باعطر لیمو

  5.000 تومان

  پد لاک پاک کن میوه ای vercan باعطر لیمو

  5.000 تومان

  پد لاک پاک کن میوه ای ورکان فاقد استون و اتیل استات و معطر با رایحه طبیعی میوه که بعد از استفاده سفیدک و خشکی

  و حساسیت ایجاد نمیکند.بافرمول خاص سریع و راحت لاک راپاک میکندکه بارایحه طبیعی بدون هیچ ضرری برای ناخن باعث تقویت ناخن میشود

  5 در انبار

  Quick View
 • پد لاک پاک کن میوه ایvercan باعطرهلو

  5.000 تومان

  پد لاک پاک کن میوه ایvercan باعطرهلو

  5.000 تومان

  پد لاک پاک کن میوه ای ورکان فاقد استون واتیل استات و معطر که بعد از استفاده خشکی و سفیدک و حساسیت ایجاد

  نمیکند.بافرمول خاص سریع و راحت لاک راپاک میکند.بارایحه طبیعی بدون یچ ضرری برای ناخن که باعث تقویت آن میشود

  5 در انبار

  Quick View
 • پدلاک پاک ک کن میوه ایvercan باعطرتوت فرنگی

  5.000 تومان

  پدلاک پاک ک کن میوه ایvercan باعطرتوت فرنگی

  5.000 تومان

  پد لاک پاک کن میوه ای ورکان فاقداستون و اتیل استات و معطرکه بعد از استفاده خشکی و سفیدک و حساسیت ایجاد نمیکند.بافرمول خاص سریع و راحت لاک راپاک میکند و بارایحه طبیعی بدون هیچ ضرری برای ناخن باعث تقویت ان میشود

  5 در انبار

  Quick View
 • پدلاک پاک کن میوه ایvercan باعطرموز

  5.000 تومان

  پدلاک پاک کن میوه ایvercan باعطرموز

  5.000 تومان

  پدلاک پاک کن میوه ای ورکان فاقد استون و اتیل استات و معطر که بعداز استفاده خشکی و سفیدک و حساسیت ایجاد

  نمیکند.فرمول خاص این محصول سریع وراحت لاک راپاک میکند و با رایحه طبیعی بدون هیچ ضرری برای ناخن باعث تقویتش میشود

  5 در انبار

  Quick View
 • لاک پاک کن ناژه 30 عددی کاسه ای

  15.000 تومان

  لاک پاک کن ناژه 30 عددی کاسه ای

  15.000 تومان

  بهترین برند لاک پاک کن , لاک پاک کن و تقویت کننده ناخن ها که حاوی ویتامین میباشد . ونه تنها به ناخن اسیب نمیرساند بلکه آنها را تقویت کرده و از ناخن ها مراقب مینماید

  لاک پاک کن ناژه بدون استون , الکل , اتیل استات میباشد . مواد اولیه مورد استفاده لاک پاک کن ناژه مطابق با استاندارد داروشناسی آمریکا و وزارت بهداشت ایران میباشد.

  معطر و سبک بودن ازجمله مزایای این بسته بندی میباشد که به بازار عرضه گردیده و نیاز به پنبه ندارد و مثل بقیه لاک پاک کن ها فرار نمیباشد.

  حاوی ویتامین E ,B5  که ترمیم کننده و موجب رشد بهتر و استحکام ناخن ها میباشد

   

  5 در انبار

  Quick View
 • لاک پاک کن ناژه 5 عددی

  5.000 تومان

  لاک پاک کن ناژه 5 عددی

  5.000 تومان

  بهترین برند لاک پاک کن , لاک پاک کن و تقویت کننده ناخن ها که حاوی ویتامین میباشد . ونه تنها به ناخن اسیب نمیرساند بلکه آنها را تقویت کرده و از ناخن ها مراقب مینماید

  لاک پاک کن ناژه بدون استون , الکل , اتیل استات میباشد . مواد اولیه مورد استفاده لاک پاک کن ناژه مطابق با استاندارد داروشناسی آمریکا و وزارت بهداشت ایران میباشد.

  معطر و سبک بودن ازجمله مزایای این بسته بندی میباشد که به بازار عرضه گردیده و نیاز به پنبه ندارد و مثل بقیه لاک پاک کن ها فرار نمیباشد.

  حاوی ویتامین E ,B5  که ترمیم کننده و موجب رشد بهتر و استحکام ناخن ها میباشد

  10 در انبار

  Quick View