• ناخن مصنوعی 100 عددی Knail

  ناخن مصنوعی 100 عددی Knail

  Quick View
 • ناخن مصنوعی ADOR

  5.000 تومان

  ناخن مصنوعی ADOR

  5.000 تومان

  یکی از روش هایی که زنان برای زیبا کردن ناخن های خود به کار می برند ، استفاده از ناخن های مصنوعی یا موادی است که سطح یا شکل ناخن را به فرم دلخواه درآورد. ناخن های مصنوعی به دو فرم کاشته می شوند ؛

  در ابتدا مانند پر کردن دندان توسط وسیله ای دور حاشیه ناخن قرار می گیرند و محکم می شوند و در این صورت صفحه ناخن کاملا صاف شده و به اصطلاح حاشیه ناخن ها مانیکور می شوند و با موادی که حاوی فایبر گلاس است آن ناحیه را پر می کنند و به اندازه دلخواه در می آورند

  . ناخن های مصنوعی به دلیل این که روی ناخن طبیعی گذاشته می شوند توسط چسب های خاصی محکم می شوند. این ناخن ها دائما باید تعویض شوند که همین امر می تواند باعث دردناک شدن ناخن ها شود و حتی باقی ماندن آن ها روی ناخن باعث جدا شدن ناخن ها می شود

  5 در انبار

  Quick View
 • ناخن مصنوعی G NAIL

  5.000 تومان

  ناخن مصنوعی G NAIL

  5.000 تومان

  5 در انبار

  Quick View
 • ناخن مصنوعی NAIL ART

  5.000 تومان

  ناخن مصنوعی NAIL ART

  5.000 تومان

  یکی از روش هایی که زنان برای زیبا کردن ناخن های خود به کار می برند ، استفاده از ناخن های مصنوعی یا موادی است که سطح یا شکل ناخن را به فرم دلخواه درآورد. ناخن های مصنوعی به دو فرم کاشته می شوند ؛

  در ابتدا مانند پر کردن دندان توسط وسیله ای دور حاشیه ناخن قرار می گیرند و محکم می شوند و در این صورت صفحه ناخن کاملا صاف شده و به اصطلاح حاشیه ناخن ها مانیکور می شوند و با موادی که حاوی فایبر گلاس است آن ناحیه را پر می کنند و به اندازه دلخواه در می آورند

  . ناخن های مصنوعی به دلیل این که روی ناخن طبیعی گذاشته می شوند توسط چسب های خاصی محکم می شوند. این ناخن ها دائما باید تعویض شوند که همین امر می تواند باعث دردناک شدن ناخن ها شود و حتی باقی ماندن آن ها روی ناخن باعث جدا شدن ناخن ها می شود

  5 در انبار

  Quick View
 • ناخن مصنوعی NAIL ART

  5.000 تومان

  ناخن مصنوعی NAIL ART

  5.000 تومان

  یکی از روش هایی که زنان برای زیبا کردن ناخن های خود به کار می برند ، استفاده از ناخن های مصنوعی یا موادی است که سطح یا شکل ناخن را به فرم دلخواه درآورد. ناخن های مصنوعی به دو فرم کاشته می شوند ؛

  در ابتدا مانند پر کردن دندان توسط وسیله ای دور حاشیه ناخن قرار می گیرند و محکم می شوند و در این صورت صفحه ناخن کاملا صاف شده و به اصطلاح حاشیه ناخن ها مانیکور می شوند و با موادی که حاوی فایبر گلاس است آن ناحیه را پر می کنند و به اندازه دلخواه در می آورند

  . ناخن های مصنوعی به دلیل این که روی ناخن طبیعی گذاشته می شوند توسط چسب های خاصی محکم می شوند. این ناخن ها دائما باید تعویض شوند که همین امر می تواند باعث دردناک شدن ناخن ها شود و حتی باقی ماندن آن ها روی ناخن باعث جدا شدن ناخن ها می شود

  5 در انبار

  Quick View
 • ناخن مصنوعی NAIL ART

  5.000 تومان

  ناخن مصنوعی NAIL ART

  5.000 تومان

  یکی از روش هایی که زنان برای زیبا کردن ناخن های خود به کار می برند ، استفاده از ناخن های مصنوعی یا موادی است که سطح یا شکل ناخن را به فرم دلخواه درآورد. ناخن های مصنوعی به دو فرم کاشته می شوند ؛

  در ابتدا مانند پر کردن دندان توسط وسیله ای دور حاشیه ناخن قرار می گیرند و محکم می شوند و در این صورت صفحه ناخن کاملا صاف شده و به اصطلاح حاشیه ناخن ها مانیکور می شوند و با موادی که حاوی فایبر گلاس است آن ناحیه را پر می کنند و به اندازه دلخواه در می آورند

  . ناخن های مصنوعی به دلیل این که روی ناخن طبیعی گذاشته می شوند توسط چسب های خاصی محکم می شوند. این ناخن ها دائما باید تعویض شوند که همین امر می تواند باعث دردناک شدن ناخن ها شود و حتی باقی ماندن آن ها روی ناخن باعث جدا شدن ناخن ها می شود

  5 در انبار

  Quick View
 • ناخن مصنوعی NAIL ART

  5.000 تومان

  ناخن مصنوعی NAIL ART

  5.000 تومان

  یکی از روش هایی که زنان برای زیبا کردن ناخن های خود به کار می برند ، استفاده از ناخن های مصنوعی یا موادی است که سطح یا شکل ناخن را به فرم دلخواه درآورد. ناخن های مصنوعی به دو فرم کاشته می شوند ؛

  در ابتدا مانند پر کردن دندان توسط وسیله ای دور حاشیه ناخن قرار می گیرند و محکم می شوند و در این صورت صفحه ناخن کاملا صاف شده و به اصطلاح حاشیه ناخن ها مانیکور می شوند و با موادی که حاوی فایبر گلاس است آن ناحیه را پر می کنند و به اندازه دلخواه در می آورند

  . ناخن های مصنوعی به دلیل این که روی ناخن طبیعی گذاشته می شوند توسط چسب های خاصی محکم می شوند. این ناخن ها دائما باید تعویض شوند که همین امر می تواند باعث دردناک شدن ناخن ها شود و حتی باقی ماندن آن ها روی ناخن باعث جدا شدن ناخن ها می شود

  5 در انبار

  Quick View
 • ناخن مصنوعی NAIL ART

  5.000 تومان

  ناخن مصنوعی NAIL ART

  5.000 تومان

  یکی از روش هایی که زنان برای زیبا کردن ناخن های خود به کار می برند ، استفاده از ناخن های مصنوعی یا موادی است که سطح یا شکل ناخن را به فرم دلخواه درآورد. ناخن های مصنوعی به دو فرم کاشته می شوند ؛

  در ابتدا مانند پر کردن دندان توسط وسیله ای دور حاشیه ناخن قرار می گیرند و محکم می شوند و در این صورت صفحه ناخن کاملا صاف شده و به اصطلاح حاشیه ناخن ها مانیکور می شوند و با موادی که حاوی فایبر گلاس است آن ناحیه را پر می کنند و به اندازه دلخواه در می آورند

  . ناخن های مصنوعی به دلیل این که روی ناخن طبیعی گذاشته می شوند توسط چسب های خاصی محکم می شوند. این ناخن ها دائما باید تعویض شوند که همین امر می تواند باعث دردناک شدن ناخن ها شود و حتی باقی ماندن آن ها روی ناخن باعث جدا شدن ناخن ها می شود

  5 در انبار

  Quick View
 • ناخن مصنوعی NAIL ART

  5.000 تومان

  ناخن مصنوعی NAIL ART

  5.000 تومان

  یکی از روش هایی که زنان برای زیبا کردن ناخن های خود به کار می برند ، استفاده از ناخن های مصنوعی یا موادی است که سطح یا شکل ناخن را به فرم دلخواه درآورد. ناخن های مصنوعی به دو فرم کاشته می شوند ؛

  در ابتدا مانند پر کردن دندان توسط وسیله ای دور حاشیه ناخن قرار می گیرند و محکم می شوند و در این صورت صفحه ناخن کاملا صاف شده و به اصطلاح حاشیه ناخن ها مانیکور می شوند و با موادی که حاوی فایبر گلاس است آن ناحیه را پر می کنند و به اندازه دلخواه در می آورند

  . ناخن های مصنوعی به دلیل این که روی ناخن طبیعی گذاشته می شوند توسط چسب های خاصی محکم می شوند. این ناخن ها دائما باید تعویض شوند که همین امر می تواند باعث دردناک شدن ناخن ها شود و حتی باقی ماندن آن ها روی ناخن باعث جدا شدن ناخن ها می شود

  5 در انبار

  Quick View
 • ناخن مصنوعی بچه گانه

  15.000 تومان

  ناخن مصنوعی بچه گانه

  15.000 تومان

  3 در انبار

  Quick View
 • ناخن مصنوعی بچه گانه

  15.000 تومان

  ناخن مصنوعی بچه گانه

  15.000 تومان

  3 در انبار

  Quick View
 • ناخن مصنوعی بچه گانه

  15.000 تومان

  ناخن مصنوعی بچه گانه

  15.000 تومان

  3 در انبار

  Quick View
 • ناخن مصنوعی بچه گانه

  15.000 تومان

  ناخن مصنوعی بچه گانه

  15.000 تومان

  3 در انبار

  Quick View
 • ناخن مصنوعی بچه گانه

  15.000 تومان

  ناخن مصنوعی بچه گانه

  15.000 تومان

  3 در انبار

  Quick View
 • ناخن مصنوعی بچه گانه

  15.000 تومان

  ناخن مصنوعی بچه گانه

  15.000 تومان

  3 در انبار

  Quick View